loading

Subject: MCEN90026/U/1/SM2 - Solid Mechanics

Department: FEIT - Mech & Manufact Eng
Displaying Dates: 28 Dec 2020 - 26 Dec 2021 (week 1‑52)

Class/Events Description Day Start Finish Duration Weeks Location Class/Events Date Start Date
MCEN90026/U/1/SM2/T01/07 Tutorial 1 Monday 11:00 12:00 1:00 31‑38,40‑43 26 Jul 2021 - 13 Sep 2021, 27 Sep 2021 - 18 Oct 2021 26 Jul 2021
MCEN90026/U/1/SM2/L01/02 Lecture 1 Monday 12:00 13:00 1:00 31‑38,40‑43 26 Jul 2021 - 13 Sep 2021, 27 Sep 2021 - 18 Oct 2021 26 Jul 2021
MCEN90026/U/1/SM2/T01/09 Tutorial 1 Monday 13:00 14:00 1:00 31‑38,40‑43 26 Jul 2021 - 13 Sep 2021, 27 Sep 2021 - 18 Oct 2021 26 Jul 2021
MCEN90026/U/1/SM2/W01/06 Workshop 1 Monday 14:15 16:15 2:00 31‑38,40‑43 26 Jul 2021 - 13 Sep 2021, 27 Sep 2021 - 18 Oct 2021 26 Jul 2021
MCEN90026/U/1/SM2/T01/06 Tutorial 1 Monday 15:15 16:15 1:00 31‑38,40‑43 26 Jul 2021 - 13 Sep 2021, 27 Sep 2021 - 18 Oct 2021 26 Jul 2021
MCEN90026/U/1/SM2/T01/02 Tutorial 1 Monday 11:00 12:00 1:00 31‑38,40‑43 PAR-Alan Gilbert-G01 26 Jul 2021 - 13 Sep 2021, 27 Sep 2021 - 18 Oct 2021 26 Jul 2021
MCEN90026/U/1/SM2/T01/04 Tutorial 1 Monday 13:00 14:00 1:00 31‑38,40‑43 PAR-Alan Gilbert-G01 26 Jul 2021 - 13 Sep 2021, 27 Sep 2021 - 18 Oct 2021 26 Jul 2021
MCEN90026/U/1/SM2/T01/01 Tutorial 1 Monday 15:15 16:15 1:00 31‑38,40‑43 PAR-Alan Gilbert-G01 26 Jul 2021 - 13 Sep 2021, 27 Sep 2021 - 18 Oct 2021 26 Jul 2021
MCEN90026/U/1/SM2/L01/01 Lecture 1 Monday 12:00 13:00 1:00 31‑38,40‑43 PAR-Medical-W312 (ESJ King Theatre) 26 Jul 2021 - 13 Sep 2021, 27 Sep 2021 - 18 Oct 2021 26 Jul 2021
MCEN90026/U/1/SM2/W01/03 Workshop 1 Monday 14:15 16:15 2:00 31‑38,40‑43 PAR-Old Engineering-EDS3 26 Jul 2021 - 13 Sep 2021, 27 Sep 2021 - 18 Oct 2021 26 Jul 2021
MCEN90026/U/1/SM2/W01/01 Workshop 1 Tuesday 12:00 14:00 2:00 31‑38,40‑43 PAR-Old Engineering-EDS3 27 Jul 2021 - 14 Sep 2021, 28 Sep 2021 - 19 Oct 2021 27 Jul 2021
MCEN90026/U/1/SM2/L02/02 Lecture 2 Wednesday 12:00 13:00 1:00 31‑38,40‑43 28 Jul 2021 - 15 Sep 2021, 29 Sep 2021 - 20 Oct 2021 28 Jul 2021
MCEN90026/U/1/SM2/W01/07 Workshop 1 Wednesday 17:15 19:15 2:00 31‑38,40‑43 28 Jul 2021 - 15 Sep 2021, 29 Sep 2021 - 20 Oct 2021 28 Jul 2021
MCEN90026/U/1/SM2/L02/01 Lecture 2 Wednesday 12:00 13:00 1:00 31‑38,40‑43 PAR-Medical-W312 (ESJ King Theatre) 28 Jul 2021 - 15 Sep 2021, 29 Sep 2021 - 20 Oct 2021 28 Jul 2021
MCEN90026/U/1/SM2/W01/04 Workshop 1 Wednesday 17:15 19:15 2:00 31‑38,40‑43 PAR-Old Engineering-EDS6 28 Jul 2021 - 15 Sep 2021, 29 Sep 2021 - 20 Oct 2021 28 Jul 2021
MCEN90026/U/1/SM2/T01/10 Tutorial 1 Thursday 17:15 18:15 1:00 31‑38,40‑43 29 Jul 2021 - 16 Sep 2021, 30 Sep 2021 - 21 Oct 2021 29 Jul 2021
MCEN90026/U/1/SM2/T01/05 Tutorial 1 Thursday 17:15 18:15 1:00 31‑38,40‑43 PAR-Alan Gilbert-G01 29 Jul 2021 - 16 Sep 2021, 30 Sep 2021 - 21 Oct 2021 29 Jul 2021
MCEN90026/U/1/SM2/L03/02 Lecture 3 Friday 11:00 12:00 1:00 31‑38,40‑43 30 Jul 2021 - 17 Sep 2021, 01 Oct 2021 - 22 Oct 2021 30 Jul 2021
MCEN90026/U/1/SM2/L03/01 Lecture 3 Friday 11:00 12:00 1:00 31‑38,40‑43 PAR-Biosciences 2-124 (Turner Theatre) 30 Jul 2021 - 17 Sep 2021, 01 Oct 2021 - 22 Oct 2021 30 Jul 2021