loading

Subject: BMEN90022/U/1/SM2 - Computational Biomechanics

Department: FEIT - Mech & Manufact Eng
Displaying Dates: 27 Dec 2021 - 25 Dec 2022 (week 1‑52)

Class/Events Description Day Start Finish Duration Weeks Location Class/Events Date Start Date
BMEN90022/U/1/SM2/L01/01 Lecture 1 Wednesday 12:00 13:30 1:30 31‑39,41‑43 27 Jul 2022 - 21 Sep 2022, 05 Oct 2022 - 19 Oct 2022 27 Jul 2022
BMEN90022/U/1/SM2/T01/03 Tutorial 1 Thursday 10:00 11:00 1:00 31‑39,41‑43 28 Jul 2022 - 22 Sep 2022, 06 Oct 2022 - 20 Oct 2022 28 Jul 2022
BMEN90022/U/1/SM2/T01/04 Tutorial 1 Thursday 11:00 12:00 1:00 31‑39,41‑43 28 Jul 2022 - 22 Sep 2022, 06 Oct 2022 - 20 Oct 2022 28 Jul 2022
BMEN90022/U/1/SM2/T01/02 Tutorial 1 Thursday 11:00 12:00 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Sidney Myer Asia Ctr-117 28 Jul 2022 - 22 Sep 2022, 06 Oct 2022 - 20 Oct 2022 28 Jul 2022
BMEN90022/U/1/SM2/T01/01 Tutorial 1 Thursday 10:00 11:00 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Sidney Myer Asia Ctr-118 28 Jul 2022 - 22 Sep 2022, 06 Oct 2022 - 20 Oct 2022 28 Jul 2022
BMEN90022/U/1/SM2/L02/02 Lecture 2 Friday 12:00 13:30 1:30 31‑39,41‑43 29 Jul 2022 - 23 Sep 2022, 07 Oct 2022 - 21 Oct 2022 29 Jul 2022
BMEN90022/U/1/SM2/L02/01 Lecture 2 Friday 12:00 13:30 1:30 31‑39,41‑43 PAR-Alan Gilbert-G01 29 Jul 2022 - 23 Sep 2022, 07 Oct 2022 - 21 Oct 2022 29 Jul 2022