loading

Subject: ENEN90028/U/1/SM2 - Monitoring Environmental Impacts

Department: FEIT - Infrastr Eng
Displaying Dates: 27 Dec 2021 - 25 Dec 2022 (week 1‑52)

Class/Events Description Day Start Finish Duration Weeks Location Class/Events Date Start Date
ENEN90028/U/1/SM2/T01/01 Tutorial 1 Monday 09:00 10:00 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Alan Gilbert-101 25 Jul 2022 - 19 Sep 2022, 03 Oct 2022 - 17 Oct 2022 25 Jul 2022
ENEN90028/U/1/SM2/L01/02 Lecture 1 Tuesday 11:00 12:00 1:00 31‑39,41‑43 26 Jul 2022 - 20 Sep 2022, 04 Oct 2022 - 18 Oct 2022 26 Jul 2022
ENEN90028/U/1/SM2/L01/01 Lecture 1 Tuesday 11:00 12:00 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Babel-106 (Middle Theatre) 26 Jul 2022 - 20 Sep 2022, 04 Oct 2022 - 18 Oct 2022 26 Jul 2022
ENEN90028/U/1/SM2/T01/05 Tutorial 1 Wednesday 12:00 13:00 1:00 31‑39,41‑43 27 Jul 2022 - 21 Sep 2022, 05 Oct 2022 - 19 Oct 2022 27 Jul 2022
ENEN90028/U/1/SM2/T01/07 Tutorial 1 Wednesday 13:00 14:00 1:00 31‑39,41‑43 27 Jul 2022 - 21 Sep 2022, 05 Oct 2022 - 19 Oct 2022 27 Jul 2022
ENEN90028/U/1/SM2/T01/02 Tutorial 1 Wednesday 12:00 13:00 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Alan Gilbert-102 27 Jul 2022 - 21 Sep 2022, 05 Oct 2022 - 19 Oct 2022 27 Jul 2022
ENEN90028/U/1/SM2/T01/04 Tutorial 1 Wednesday 13:00 14:00 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Alan Gilbert-123 27 Jul 2022 - 21 Sep 2022, 05 Oct 2022 - 19 Oct 2022 27 Jul 2022
ENEN90028/U/1/SM2/T01/06 Tutorial 1 Thursday 17:15 18:15 1:00 31‑39,41‑43 28 Jul 2022 - 22 Sep 2022, 06 Oct 2022 - 20 Oct 2022 28 Jul 2022
ENEN90028/U/1/SM2/T01/03 Tutorial 1 Thursday 17:15 18:15 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Alan Gilbert-124 28 Jul 2022 - 22 Sep 2022, 06 Oct 2022 - 20 Oct 2022 28 Jul 2022