loading

Subject: ENGR20003/U/1/SM2 - Engineering Materials

Department: FEIT - Infrastr Eng
Displaying Dates: 27 Dec 2021 - 25 Dec 2022 (week 1‑52)

Class/Events Description Day Start Finish Duration Weeks Location Class/Events Date Start Date
ENGR20003/U/1/SM2/T01/01 Tutorial 1 Tuesday 09:00 10:00 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Alan Gilbert-123 26 Jul 2022 - 20 Sep 2022, 04 Oct 2022 - 18 Oct 2022 26 Jul 2022
ENGR20003/U/1/SM2/T01/07 Tutorial 1 Tuesday 11:00 12:00 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Alan Gilbert-123 26 Jul 2022 - 20 Sep 2022, 04 Oct 2022 - 18 Oct 2022 26 Jul 2022
ENGR20003/U/1/SM2/P01/11 Practical 1 Wednesday 10:00 12:00 2:00 36 31 Aug 2022 31 Aug 2022
ENGR20003/U/1/SM2/L01/02 Lecture 1 Wednesday 14:15 15:15 1:00 31‑39,41‑43 27 Jul 2022 - 21 Sep 2022, 05 Oct 2022 - 19 Oct 2022 27 Jul 2022
ENGR20003/U/1/SM2/T01/12 Tutorial 1 Wednesday 14:15 15:15 1:00 31‑39,41‑43 27 Jul 2022 - 21 Sep 2022, 05 Oct 2022 - 19 Oct 2022 27 Jul 2022
ENGR20003/U/1/SM2/T01/14 Tutorial 1 Wednesday 15:15 16:15 1:00 31‑39,41‑43 27 Jul 2022 - 21 Sep 2022, 05 Oct 2022 - 19 Oct 2022 27 Jul 2022
ENGR20003/U/1/SM2/L01/01 Lecture 1 Wednesday 14:15 15:15 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Medical-C216 (Sunderland Theatre) 27 Jul 2022 - 21 Sep 2022, 05 Oct 2022 - 19 Oct 2022 27 Jul 2022
ENGR20003/U/1/SM2/T01/09 Tutorial 1 Wednesday 15:15 16:15 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Old Engineering-EDS2 27 Jul 2022 - 21 Sep 2022, 05 Oct 2022 - 19 Oct 2022 27 Jul 2022
ENGR20003/U/1/SM2/T01/08 Tutorial 1 Wednesday 16:15 17:15 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Old Engineering-EDS2 27 Jul 2022 - 21 Sep 2022, 05 Oct 2022 - 19 Oct 2022 27 Jul 2022
ENGR20003/U/1/SM2/P01/01 Engineering D-B04 Lab Wednesday 10:00 12:00 2:00 34 X-Departmentally Organised VenueD 17 Aug 2022 17 Aug 2022
ENGR20003/U/1/SM2/P01/06 Engineering D-B04 Lab Wednesday 10:00 12:00 2:00 35 X-Departmentally Organised VenueD 24 Aug 2022 24 Aug 2022
ENGR20003/U/1/SM2/P01/02 Engineering D-B04 Lab Wednesday 12:00 14:00 2:00 34 X-Departmentally Organised VenueD 17 Aug 2022 17 Aug 2022
ENGR20003/U/1/SM2/P01/05 Engineering D-B04 Lab Wednesday 12:00 14:00 2:00 37 X-Departmentally Organised VenueD 07 Sep 2022 07 Sep 2022
ENGR20003/U/1/SM2/P01/07 Engineering D-B04 Lab Wednesday 12:00 14:00 2:00 35 X-Departmentally Organised VenueD 24 Aug 2022 24 Aug 2022
ENGR20003/U/1/SM2/P01/12 Engineering D-B04 Lab Wednesday 12:00 14:00 2:00 36 X-Departmentally Organised VenueD 31 Aug 2022 31 Aug 2022
ENGR20003/U/1/SM2/T01/10 Tutorial 1 Thursday 10:00 11:00 1:00 31‑39,41‑43 28 Jul 2022 - 22 Sep 2022, 06 Oct 2022 - 20 Oct 2022 28 Jul 2022
ENGR20003/U/1/SM2/T01/11 Tutorial 1 Thursday 12:00 13:00 1:00 31‑39,41‑43 28 Jul 2022 - 22 Sep 2022, 06 Oct 2022 - 20 Oct 2022 28 Jul 2022
ENGR20003/U/1/SM2/T01/13 Tutorial 1 Thursday 13:00 14:00 1:00 31‑39,41‑43 28 Jul 2022 - 22 Sep 2022, 06 Oct 2022 - 20 Oct 2022 28 Jul 2022
ENGR20003/U/1/SM2/L02/02 Lecture 2 Thursday 14:15 15:15 1:00 31‑39,41‑43 28 Jul 2022 - 22 Sep 2022, 06 Oct 2022 - 20 Oct 2022 28 Jul 2022
ENGR20003/U/1/SM2/T01/05 Tutorial 1 Thursday 12:00 13:00 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Alan Gilbert-124 28 Jul 2022 - 22 Sep 2022, 06 Oct 2022 - 20 Oct 2022 28 Jul 2022
ENGR20003/U/1/SM2/L02/01 Lecture 2 Thursday 14:15 15:15 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Medical-C216 (Sunderland Theatre) 28 Jul 2022 - 22 Sep 2022, 06 Oct 2022 - 20 Oct 2022 28 Jul 2022
ENGR20003/U/1/SM2/T01/06 Tutorial 1 Thursday 13:00 14:00 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Old Arts-156 28 Jul 2022 - 22 Sep 2022, 06 Oct 2022 - 20 Oct 2022 28 Jul 2022
ENGR20003/U/1/SM2/T01/02 Tutorial 1 Thursday 10:00 11:00 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Old Engineering-EDS2 28 Jul 2022 - 22 Sep 2022, 06 Oct 2022 - 20 Oct 2022 28 Jul 2022
ENGR20003/U/1/SM2/P01/04 Engineering D-B04 Lab Thursday 15:15 17:15 2:00 34 X-Departmentally Organised VenueD 18 Aug 2022 18 Aug 2022
ENGR20003/U/1/SM2/P01/09 Engineering D-B04 Lab Thursday 15:15 17:15 2:00 35 X-Departmentally Organised VenueD 25 Aug 2022 25 Aug 2022
ENGR20003/U/1/SM2/P01/10 Engineering D-B04 Lab Thursday 15:15 17:15 2:00 37 X-Departmentally Organised VenueD 08 Sep 2022 08 Sep 2022
ENGR20003/U/1/SM2/P01/14 Engineering D-B04 Lab Thursday 15:15 17:15 2:00 36 X-Departmentally Organised VenueD 01 Sep 2022 01 Sep 2022
ENGR20003/U/1/SM2/L03/01 Lecture 3 Friday 13:00 14:00 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Medical-C216 (Sunderland Theatre) 29 Jul 2022 - 23 Sep 2022, 07 Oct 2022 - 21 Oct 2022 29 Jul 2022
ENGR20003/U/1/SM2/T01/03 Tutorial 1 Friday 11:00 12:00 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Old Engineering-EDS2 29 Jul 2022 - 23 Sep 2022, 07 Oct 2022 - 21 Oct 2022 29 Jul 2022
ENGR20003/U/1/SM2/T01/04 Tutorial 1 Friday 12:00 13:00 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Old Engineering-EDS2 29 Jul 2022 - 23 Sep 2022, 07 Oct 2022 - 21 Oct 2022 29 Jul 2022
ENGR20003/U/1/SM2/P01/03 Engineering D-B04 Lab Friday 09:00 11:00 2:00 34 X-Departmentally Organised VenueD 19 Aug 2022 19 Aug 2022
ENGR20003/U/1/SM2/P01/08 Engineering D-B04 Lab Friday 09:00 11:00 2:00 35 X-Departmentally Organised VenueD 26 Aug 2022 26 Aug 2022
ENGR20003/U/1/SM2/P01/13 Engineering D-B04 Lab Friday 09:00 11:00 2:00 36 X-Departmentally Organised VenueD 02 Sep 2022 02 Sep 2022
ENGR20003/U/1/SM2/P01/15 Engineering D-B04 Lab Friday 09:00 11:00 2:00 37 X-Departmentally Organised VenueD 09 Sep 2022 09 Sep 2022
ENGR20003/U/1/SM2/L03/02 Lecture 3 Friday 13:00 14:00 1:00 31‑39,41‑43 X-Online Lecture Live Stream Session 29 Jul 2022 - 23 Sep 2022, 07 Oct 2022 - 21 Oct 2022 29 Jul 2022