loading

Subject: MCEN90019/U/1/SM2 - Advanced Thermodynamics

Department: FEIT - Mech & Manufact Eng
Displaying Dates: 27 Dec 2021 - 25 Dec 2022 (week 1‑52)

Class/Events Description Day Start Finish Duration Weeks Location Class/Events Date Start Date
MCEN90019/U/1/SM2/T01/01 Tutorial 1 Monday 17:15 18:15 1:00 31‑39,41‑43 PAR-John Medley-WG05 25 Jul 2022 - 19 Sep 2022, 03 Oct 2022 - 17 Oct 2022 25 Jul 2022
MCEN90019/U/1/SM2/L01/02 Lecture 1 Wednesday 10:00 11:00 1:00 31‑39,41‑43 27 Jul 2022 - 21 Sep 2022, 05 Oct 2022 - 19 Oct 2022 27 Jul 2022
MCEN90019/U/1/SM2/W01/01 Workshop 1 Wednesday 15:15 16:15 1:00 31‑39,41‑43 PAR-207to221 Bouverie St-B114 27 Jul 2022 - 21 Sep 2022, 05 Oct 2022 - 19 Oct 2022 27 Jul 2022
MCEN90019/U/1/SM2/W01/02 Workshop 1 Wednesday 16:15 17:15 1:00 31‑39,41‑43 PAR-207to221 Bouverie St-B114 27 Jul 2022 - 21 Sep 2022, 05 Oct 2022 - 19 Oct 2022 27 Jul 2022
MCEN90019/U/1/SM2/L01/01 Lecture 1 Wednesday 10:00 11:00 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Alan Gilbert-G20 27 Jul 2022 - 21 Sep 2022, 05 Oct 2022 - 19 Oct 2022 27 Jul 2022
MCEN90019/U/1/SM2/L02/02 Lecture 2 Thursday 10:00 11:00 1:00 31‑39,41‑43 28 Jul 2022 - 22 Sep 2022, 06 Oct 2022 - 20 Oct 2022 28 Jul 2022
MCEN90019/U/1/SM2/L02/01 Lecture 2 Thursday 10:00 11:00 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Alan Gilbert-G20 28 Jul 2022 - 22 Sep 2022, 06 Oct 2022 - 20 Oct 2022 28 Jul 2022
MCEN90019/U/1/SM2/T01/02 Tutorial 1 Thursday 15:15 16:15 1:00 31‑39,41‑43 PAR-FBE-206 28 Jul 2022 - 22 Sep 2022, 06 Oct 2022 - 20 Oct 2022 28 Jul 2022
MCEN90019/U/1/SM2/L03/02 Lecture 3 Friday 14:15 15:15 1:00 31‑39,41‑43 29 Jul 2022 - 23 Sep 2022, 07 Oct 2022 - 21 Oct 2022 29 Jul 2022
MCEN90019/U/1/SM2/W01/03 Workshop 1 Friday 13:00 14:00 1:00 31‑39,41‑43 PAR-207to221 Bouverie St-B117 29 Jul 2022 - 23 Sep 2022, 07 Oct 2022 - 21 Oct 2022 29 Jul 2022
MCEN90019/U/1/SM2/L03/01 Lecture 3 Friday 14:15 15:15 1:00 31‑39,41‑43 PAR-Alan Gilbert-G20 29 Jul 2022 - 23 Sep 2022, 07 Oct 2022 - 21 Oct 2022 29 Jul 2022