loading

Subject: MCEN90050/U/1/SM2 - Human Centred Mechanical Design

Department: FEIT - Mech & Manufact Eng
Displaying Dates: 27 Dec 2021 - 25 Dec 2022 (week 1‑52)

Class/Events Description Day Start Finish Duration Weeks Location Class/Events Date Start Date
MCEN90050/U/1/SM2/L01/01 Lecture 1 Monday 09:00 11:00 2:00 31‑39,41‑43 PAR-Alan Gilbert-101 (SHY) 25 Jul 2022 - 19 Sep 2022, 03 Oct 2022 - 17 Oct 2022 25 Jul 2022